Hulladék kislexikon

Anyagában történő hasznosítás

Bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás kivételével;

Ártalmatlanítás

Minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.

Bálázó

Bálázógép segítségével könnyen szállítható bálákba tömörítik és összepántolják az újrahasznosítható hulladékok egy részét, a papírt és a műanyagot.

Biohulladék

A biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék.

Biológiailag lebomló hulladék

Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.

Elkülönített gyűjtés

Olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését;

Előkezelés

A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Energetikai hasznosítás

Hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel.

Életciklus-szemlélet

Olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megelőzés, valamint a hulladékgazdálkodás során az elővigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános környezetvédelmi elvekre, a műszaki megvalósíthatóságra, továbbá az erőforrások védelmére és a gazdasági életképességre vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek, valamint az emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul.

Gyűjtés

A hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

Gyűjtőedény

Szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;

Gyűjtőhely

A hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, az át-, illetve visszavételi hely, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely.

Hasznosítás

Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Háztartási hulladék

A háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.

Hulladék

A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegesé vált, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú elem, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezeléséről, ártalmatlanításáról külön gondoskodni kell.

Hulladékátrakó-állomás

A hulladékátrakó-állomás a hulladék ideiglenes tárolását szolgálja. Az átrakóba egy nagyobb térségből szállítják a háztartási hulladékot, amelyet nagyméretű konténerekbe tömörítenek, majd konténerszállító járművek viszik a hulladéklerakóba. Az átrakó állomás üzembe helyezésével csökkenthetőek a szállítási költségek, illetve a közutak terhelése.

Hulladék-előkezelés

Az előkezelés során a hulladékot úgy manipuláljuk, hogy veszélyessége csökkenjen, további feldolgozásra, kezelésre alkalmas legyen. Az előkezelés során a hulladékot apríthatjuk, rostálhatjuk, tömöríthetjük, darabosíthatjuk, tisztíthatjuk, válogathatjuk, valamint a maradék hulladékot lerakás előtt stabilizálhatjuk.

Hulladékgyűjtő-sziget

A gyűjtősziget a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely.

Hulladéklerakás

A települési szilárd hulladékoknak a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelmények betartásával, a talaj felszíne felett vagy a talajfelszín alatt, meghatározott technológiai rend szerint történő rendezett elhelyezése, ártalmatlanítása a rendezett lerakás.

Hulladékudvar

A hulladékgyűjtő udvar a háztartásokban keletkező nem kommunális, valamint veszélyes- és speciális (pl. elektronikai hulladék, festékes doboz, elem, akkumulátor) szilárdhulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevőhely.

Hulladékválogató

A települési szilárd hulladékból származó hasznosítható papír, műanyag és fém hulladékok válogatására szolgáló válogatómű. A válogatóművekben a beérkező anyagok fajtánként, az ipari hasznosítók igényei szerint kerülnek szétválogatására.

Hulladékgazdálkodás

A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

Hulladékgazdálkodási létesítmény

A hulladékkezelő létesítmény – ideértve az átrakóállomást, a válogatóművet, a hulladékhasznosító vagy a hulladékártalmatlanító létesítményt –, továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, telephelyen belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyet.

Kezelés

Hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is

Komposztálás

A komposztálás során egy természetes folyamatot, a szerves növényi eredetű anyagok biológiai lebomlását segítjük elő. A komposztálás során a különböző mikro- és makroorganizmusok közreműködésével a szerves anyagok egyszerű alapvegyületekre bomlanak le, átalakulnak és a nem mineralizálódott szerves anyagokkal humusz-szerű anyagokat képeznek. A komposzt a növények számára fontos tápanyagokat tartalmaz.

Közszolgáltató

Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

Megelőzés

Az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti

a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén,

b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy

c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát

RDF

Másodlagos, hulladékból nyert tüzelőanyag: a hulladékkezelési eljárás során különválogatott, magas fűtőértékű frakció, amelyet erőművekben égetve vagy együttégetve, és a cementgyárakban égetve hasznosítanak.

Rekultiváció

Rekultiváción a települési szilárdhulladék-lerakók felszíni és felszín alatti környezetszennyező hatásának, azaz a környezeti elemek terhelésének csökkentését, további terhelésük megakadályozását értjük, a tájjelleg esztétikai szempontjainak, a tájba illesztés feltételeinek együttes figyelembevételével.

Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hulladékfajták, mint a papír, a műanyag, az üveg, a fém, a szerves anyag különgyűjtését jelenti. A szelektív gyűjtéssel tesszük lehetővé az egyes hulladék-összetevők anyagában történő újrahasznosítását.

Újrafeldolgozás

Olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Újrahasználat

Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált.

Újrahasznosítás

Az újrahasznosítás olyan tevékenység, melynek az a célja, hogy a tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

Vegyes hulladék

A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek.

Veszélyes hulladék

A 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

Veszélyeshulladék-égető mű

Olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek;

Visszavétel

Olyan szolgáltatás, amelynek során a hulladéknak nem minősülő használt elemet, akkumulátort, illetve csomagolását, valamint a használt elektromos és elektronikus berendezést, illetve csomagolását a gyártó vagy a forgalmazó a fogyasztótól visszaveszi.

Zöldhulladék

Olyan hulladék, amely a kertben és a ház körül keletkezik a kertápolás során, és növényi részeknől áll, mint lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom.